TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Rakennustekniikan osasto

Päättötyö

Reijo Roininen


PIENTALOJEN KOSTEUSVAURIOT

Homevaurioiden synty, ehkäisy ja korjaus

Työn valvoja Diplomi-insinööri Olli Saarinen

Tampere 1996


SAATTEEKSI LUKIJALLE

Päättötyö on laadittu Tampereen ammattikorkeakoulun lukuvuosina 1994 - 96 järjestämän insinöörien täydennyskoulutukseen liittyneen amk-tutkintoon johtavan kurssin päättötyönä.

Virikkeen tähän työhöni olen saanut kentällä toimiessani virkatehtävieni ohella korjaus- ja uudisrakentamisen suunnittelijana, valvojana sekä kiinteistökauppojen riitatapausten konsultoinnissa kuudentoista vuoden ajan. Tässä työssä on tullut eteen valtava määrä virheitä, joita ei olisi pitänyt kaiken järjen mukaan rakentamisessa tehdä ja jotka ovat tulleet kalliiksi. Oikeata tietoa rakentamisesta on olemassa, mutta se hukkuu jonnekin mainoslauseiden ja naapurin "hyvien ohjeiden" sekaan.

Työssä on tarkasteltu asuinrakennusten kosteus- ja homevaurioita, niiden syntyä, toteamista, ehkäisyä ja eri korjausmenetelmiä ammatillisen kokemuksen perusteella. Tekstissä kerrotaan rakennusteknisten korjausten tekemisessä vanhoihin rakennuksiin huomioon otettavista asioista.

Lisäksi tarkastellaan kosteusvaurioriskien huomioon ottamista uudisrakentamisessa, jossa uskotellaan, että kun uusia hyviä tarvikkeita käytetään, niin ei ole oikein väliä sillä, miten ne asennetaan. Melko uusissakin taloissa tavataan nykyään runsaasti sienikasvustoa kosteusvaurioiden seurauksena. Syynä tähän saattaa olla se, että rakentamiseen tulee jatkuvasti käyttöön uusia materiaaleja, eikä niiden ominaisuuksia tunneta riittävästi.

Rakentamisen valvonta laiminlyödään edelleen lähes täysin, vaikka rakentamismääräyksissä on jo pitkään otettu huomioon vastaavien työnjohtajien rooli sekä rakennusteknisellä puolella, että kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden asennusten puolella. Myös rakentajien moraali on alhaalla eikä ammattiylpeyttä enää tunneta. Juuri nykyään, kun rakentamisen volyymi ei ole enää pääasia, tulisi huomio kiinnittää laatuun ja ammattitaitoon.

Tekstissä on saanut osansa myös viranomaisten toiminnan tarkastelu. Itse viranomaistehtävissä työskentelevänä tiedän vaikeudet, jotka liian innokas tarkastaja työmaalla kohtaa. Kokemuksen mukaan kukaan ei kuitenkaan voi olla näissä asioissa liian tarkkana, vaan viranomaistenkin tulisi tehostaa valvontaa ja kohdistaa se näiden vaurioiden ehkäisemiseen, koska ne muodostavat kansantaloudessa merkittävän rahamäärän, jonka maksamiseen me kaikki osallistumme vakuutusmaksujen yms. muodossa. Ennakolta tapahtuva neuvonta on tärkeintä, mitä viranomainen voi tehdä. Jälkikäteen tapahtuva "syynäys" ei yleensä enää hyödytä mitään eikä virheitä siinä vaiheessa enää havaitakaan, ennen kuin ne ovat aiheuttaneet jo vahinkoa.

Työ on tehty lähinnä Harjavallassa ja sen naapurikunnissa, jossa on rakennettu ja korjattu vilkkaasti lähimmän kolmenkymmenen vuoden kuluessa. Alue edustaa hyvin koko valtakunnassa tapahtunutta rakentamista.

Allekirjoittanut toimii Harjavallan kaupungin rakennustarkastajana. Aikaisemmin olen toiminut yksityisissä rakennusliikkeissä sekä pitkään Harjavallan rakennusvalvontatoimiston tarkastusinsinöörinä. Virassa sekä viran ulkopuolella olen joutunut tekemisiin rakentamisen virheiden kanssa - virheiden, jotka useassa tapauksessa johtavat juuri kosteus- ja sienivaurioihin ja sitä kautta myös terveysvaaroihin.

Diplomi-insinööri Olli Saariselle osoitan lämpimät kiitokset työn tarkastamisesta ja sen rakennetta koskevista ohjeista.

Tampereella 21.12.1996

Reijo Roininen


SISÄLLYSLUETTELO

SAATTEEKSI LUKIJALLE

TIIVISTELMÄ 7

ABSTRACT 8


1 KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN SYNTY 9
1.1 Kosteusvauriot 9
1.1.1 Ulkopuoliset kosteuden lähteet 10
1.1.1.1 Sadevesi 10
1.1.1.2 Vajovesi 13
1.1.1.3 Pohjavesi 14
1.1.2 Sisäpuoliset kosteuden lähteet 15
1.1.2.1 Putkistovuodot 15
1.1.2.2 Pesuvedet 18
1.1.2.3 Sisäilman kosteus 18
1.1.2.4 Rakennusaikainen kosteus 19
1.1.3 Ilmanvaihdon puutteellisuudet 20
1.2 Muut sienivaurioiden syntyyn johtavat tekijät 20
1.2.1 Alapohjien muutostyöt korjausrakentamisessa 20
1.2.2 Pientalojen laajennukset 21
1.2.3 Uudisrakentamisen muut rakenteelliset virheet 22

2 KOSTEUS- JA HOMEVAURIOIDEN HAVAITSEMINEN 25
2.1 Aistihavainnot 25
2.1.1 Hajuhavainnot 25
2.1.2 Näköhavainnot 25
2.2 Tutkimukset ja mittaukset 27
2.3 Asukkaiden terveydentilan muutokset 28

3 RAKENNUSTEN VAURIOKOHTEET 29
3.1 Alapohjien vauriot 29
3.2 Yläpohjan vauriot 32
3.3 Seinärakenteiden vauriot 32

4 KORJAUSMENETELMIEN VALINTA 33
4.1 Rakenteelliset vauriot 33
4.1.1 Vesikattojen vuodot 34
4.1.2 Ulkopuolinen maanpinta 35
4.1.3 Yläpohjien korjaukset 35
4.1.4 Seinien korjaukset 36
4.1.5 Alapohjien korjaukset 37
4.2 Ilmanvaihdon tehostaminen 38

5 VAURIOIDEN ENNALTAEHKÄISY KORJAUS- JA UUDISRAKENTAMISESSA 39
5.1. Suunnitteluvaihe 39
5.2 Rakennusvaihe 40
5.3 Ilmanvaihto 43

6 VIRANOMAISTOIMINTA VAURIOIDEN EHKÄISYSSÄ JA SELVITTÄMISESSÄ 43
6.1 Rakennusvalvonta 43
6.2 Terveysvalvonta 44

7.OIKEUS- JA RIITATAPAUKSIA 45

8 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 50

LIITTEET

1 Lähdeluettelo
2 Erään homevauriotapauksen analyysi ja korjaussuunnitelma
3 Eräs malliperusparannussuunnitelma
4 Harjavallan kaupungin pientalotyömaapäiväkirja


TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Rakennustekniikan osasto

Talonrakennus

Reijo Roininen

Joulukuu 1996

Pientalojen home- ja sienivauriot. Vaurioiden synty, ehkäisy ja korjaus

50 sivua + 15 liites

Työn valvoja Diplomi-insinööri Olli Saarinen

Hakusanat:

- homevauriot, kosteusvauriot, vaurioiden ehkäisy, vaurioiden korjaus, virheet korjaus- ja uudisrakentamisessa

TIIVISTELMÄ

Erilaiset laho- ja homeongelmat ovat olleet hyvin yleisiä pientaloissa viimeisen kahdenkymmenen vuoden kuluessa.

Työssä on selvitetty näiden vaurioiden syntyä ja sitä, mitä olisi huomioitava korjaus- ja uudisrakentamisessa, jotta vältettäisiin virheitä, jotka johtavat rakennusten kosteusvaurioihin ja sitä kautta myös terveyshaittoihin. Koska aihe on laaja, on tässä keskitytty vain pientalojen vaurioihin, korjaamiseen ja rakentamiseen, mutta tulokset ovat hyödynnettävissä muussakin rakentamisessa.

Laho- ja homevauriot johtuvat kosteudesta, jota kertyy liikaa rakenteisiin tai pinnoille joko suorien vesivuotojen ansiosta tai ilman tai maan kosteuden aiheuttamana. Työssä on tarkasteltu kosteudesta johtuvia yleisimpiä vauriotyyppejä ja niiden suositeltavia korjaamistapoja.

Kosteuden kertyminen rakenteisiin tulee estää ja jo kostumaan päässeiden rakenteiden kuivumiseen tulee kiinnittää huomiota. Jos kostuneet rakenteet pääsevät välillä kunnolla kuivumaan, niin vaurioita ei synny. Ilmanvaihdon merkitys kosteus- ja terveyshaittojen poistamisessa on todettu tärkeäksi.

Hyvän suunnittelun, ammattitaitoisen työnjohdon sekä ammattitaitoisten rakentajien roolia korostetaan työn hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Työssä on myös arvosteltu viranomaistoimintaa kriittisesti vaurioiden ehkäisyssä ja todetaan, että viranomaisten puuttuminen asiaan on usein jälkikäteistä ja ennalta ehkäisevä neuvonta on liian vähäistä. Terveys- ja rakennusvalvonnan yhteistyö jo syntyneiden vaurioiden selvittelyssä on suotavaa, jotta kummankin puolen asiantuntemus tulee käyttöön ja vaurion syyt selvitetään ja korjaustyö voidaan tältä pohjalta tehdä asianmukaisesti.

Työssä kerrotaan myös oikeus- ja riitatapauksista, joissa on käsitelty kosteusvaurioiden korvauskysymyksiä. Näiden tapausten perusteella ostajalla on oikeus hinnan alennukseen rakennuksessa ilmenevien piilevien vikojen vuoksi.

Tiettyjen muoti-ilmiöiden omaksuminen rakentamisessa näyttää olleen vaarallista ilman perusteellista selvitystä ko. asioista. Uudet materiaalit ja rakentamistavat tulee ottaa käyttöön kriittisesti ja materiaalivalmistajan ohjeita on asennuksessa noudatettava tarkoin, jotta varmimmin päästään riskittömään lopputulokseen.TAMPERE POLYTECHNIC

House building department

Reijo Roininen

December 1996

Mold damages in single-family houses. The origin, prevention and reparation of them.

50 pages + 15 appendices

The supervisor Master of Science Olli Saarinen

Key words:

Mold damages, damages caused by dampness, prevention of damages, mistakes made in repaired and new houses.


ABSTRACT

Different kinds of damages caused by dampness in houses have been common during the last twenty years in Finland.

This report provides some answers to the following questions:

  • what are the reasons for these damages?
  • how can we avoid these damages in building new houses and repairing the old ones?

Because of the extent of the subject, the report concentrates only on small buildings (single-family or terrace houses) but the conclusions can also be applied in any kind of house building.

The report has its base in the writer's long experience as a planner of house reparation and a consultant in various kinds of problems in houses. He has also worked long as a building inspector. The material based on his personal experience dates back to the beginning of the 1980's. One source of information has also been used the literature concerning the subject.

Although there has been a great deal of information about the problems caused by dampness and a lot of inspection and advice, same kinds of mistakes have been made again and again in building.

When the writer of this report was studying at technical college in the late 1970's there were very few courses on reparation of old houses. This has led to the problems, when the generation that studied at that time repaired in the 1980's houses with the same methods that were used in building new houses - with new materials etc. The young people studying these days must realise these problems already during their studies. The attempt of this report is to help people involved to realise how important these questions are, so that new generations won't do the same mistakes.Look also here

...and here

...and here

Back to mainpage